Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:

Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu
ul. Kosmonautów 4
39-400 Tarnobrzeg
 

Inspektorem Danych osobowych jest:

Mateusz Siembab
tel. 733 337 421

email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach: 

 •  wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowej,
 • realizacji działań promocyjnych Administratora,
 • zatrudnienia w Przedszkolu nr 1 w Tarnobrzegu - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 •  prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oswiatowe;
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej;
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
 • oraz aktów wykonawczych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz.67).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Admnistratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Podanie Przedszkolu nr 1 w Tarnobrzegu danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.