Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu
KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Przedszkolu Nr 1 w Tarnobrzegu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:  

 Tożsamość administratora i dane kontaktowe. 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 1 z siedzibą w Tarnobrzegu  ul. Kosmonautów 4,  39-400 Tarnobrzeg
 
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 
1)       listownie: ul. 1 Kosmonautów 4, 39-400 Tarnobrzeg,
2)       za pomocą poczty elektronicznej: p1@oswiata.tarnobrzeg.pl
3)     telefonicznie: (15) 8227410
 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
 
W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
 
Inspektor Ochrony Danych: 

Imię i Nazwisko: Przemysław Rękas

 tel. (15) 81-81-510

e-mail: iodjo@um.tarnobrzeg.pl

adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

   Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych.

2) wykonywanie działalności związanej z celami statutowymi oraz działalnością promocyjną przez Administratora danych osobowych;

3) realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora danych osobowych w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych.

4) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim  realizacja wynikajacych z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców/opiekunów prawnychlub pracowników na podstawie art. 6 ust.1 lit. c lub art.9 ust.2 lit. b oraz lit. g RODO, czyli przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa w celu niezbędnym do wykonania obowiązków lub uprawnień wobec Administratora danych osobowuch lub osoby, której dane dotyczą oraz związanych z ważnym interesem publicznym.

Przepisy te znajdują się przede wszystkim w:

a)   Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

b)       Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

c)       Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

d)       Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ;

e)   Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy;

f)    Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela oraz aktach wykonawczych.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz pracowników jest również zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami  danych osobowych mogą być:

1)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),

2)    inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Administratorem danyh osobowych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).

5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu:

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

1)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)       prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

3)       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

4)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5)       prawo do przenoszenia danych;

6)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  przez Administratora danych osobowych, osobie - której dane doyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjachniepodania danych.

Podanie danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą, Administratorowi danych osobowych jest obowiązkowe,w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.

  Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

Administrator Danych Osobowych

Przedszkole Nr 1 w Tarnobrzegu
 
reprezentowane przez Dyrektor Przedszkola Teresę Jurek