Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 1 W TARNOBRZEGU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Drodzy Rodzice!

Od 15.03.2017r. składane będą przez Rodziców Wnioski wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 do naszego przedszkola.

Realizujemy program profilaktyki przemocy wobec dzieci

Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu przez naszą placówkę oznacza, że: 

 • posiadamy ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 •  chronimy dane osobowe i wizerunek dziecka
 •  dbamy o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
 •  posiadamy ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
 • jesteśmy sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
 • jesteśmy przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
 •  oferujemy dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Drogi Rodzicu zapoznaj się z nastepującymi dokumentami:

Regulamin programu Chronimy dzieci

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Przedszkolu Nr 1 w Tarnobrzegu

Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - zadanie publiczne "Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty realizuących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą".

Organizator
Partner strategiczny
 

 

https://chronimydzieci.pl/

 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu na rok 2016/2017

 

 

Regulamin korzystania ze stołówki Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu

 

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

Od 1 września 2013r. opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. 2013 poz. 827/, oraz Uchwała Nr XI/136/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Tarnobrzeg.

Zgodnie z tą ustawą przedszkole zapewnia pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki od godz.8:00 do 13:00. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa powyżej ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi sumę iloczynów tej opłaty oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad pięć godzin, ze wszystkich dni obecności dziecka w danym miesiącu.

Stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie wynosi 4,50 zł.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonać do 10 każdego miesiąca na numer konta
92 1240 2744 1111 0000 3991 5102
lub bezpośrednio w kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu przy ul. T. Kościuszki 30.


Prosimy o dokonywanie wpłat w terminie.

W okresie wakacyjnym odpłatność pobierana jest tylko za dzieci uczęszczające na dyżur.

 

zmiana godzin - deklaracja

 

LOGOPEDA

Informujemy, że logopeda Grażyna Cetera prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi w każdy wtorek od 830- 1115.

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 1 W TARNOBRZEGU
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Drodzy Rodzice!

W roku szkolnym 2015/2016 rodzice dzieci urodzonych w latach 2009-2012 ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem. 

Podstawa prawna:

 •   Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz.7.)

 • Statut Przedszkola nr 1 w Tarnobrzegu

1. Zgodnie z art. 20c do przedszkoli publicznych z terenu Miasta Tarnobrzeg przyjmuje się  kandydatów zamieszkałych  na obszarze danej gminy.

2. Od 16.02.2015r. rozdawane będą Rodzicom Deklaracje kontynuowania edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 1 w Tarnobrzegu. Deklaracje te należy złożyć w przedszkolu do dnia 28.02.2015r. Przypominamy, że Deklaracja dotycząca dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola obowiązuje również rodziców dzieci urodzonych z rocznika 2009 występujących z wnioskiem do PPP o odroczenie dziecka od obowiązku szkolnego.

3. Od 01.03.2015r.–31.03.2015r. składane będą przez Rodziców Wnioski wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 do naszego przedszkola.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 10.04.2015r. - godz.14.00.

5. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie oświadczenia do 21.04.2015r. - godz.14.00.

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 22.04.2015r. - godz.14.00.

Dyrektor
Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu

Poniżej podajemy kontakt do tarnobrzeskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 

www.poradnia.tarnobrzeg.pl

Drogi Rodzicu czy wiesz, że: 

 • Przedszkole mieści się w parterowym budynku, dzięki czemu zapewniamy dzieciom bezpieczny pobyt na jego terenie. Poza tym z każdej sali dydaktycznej jest wejście do łazienki dostosowanej do wieku dziecka, a także wyjście na taras. Budynek otoczony jest  dużym, pięknym ogrodem, w którym znajduje się  plac zabaw wydzielony dla każdej grupy wiekowej. Duży teren sprzyja organizowaniu spotkań rodzinnych i zabaw na świeżym powietrzu;

 • Przedszkole otwarte jest od godz. 6:00 do 16:30 (od poniedziałku do piątku), jedenaście miesięcy w roku;

 • Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia
  i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego.

Drodzy Rodzice prosimy zapoznać się z  naszą koncepcją:

Koncepcja pracy Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu