Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


"Niebieski telefon"

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu działa „Niebieski telefon” zaufania dla dzieci, które doświadczyły przemocy w domu lub w szkole oraz dla rodziców i nauczycieli, którzy byli świadkami stosowania przemocy wobec dzieci.

Dyżur przy telefonie będą pełnić pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we wtorki w godz. od 1600 - 1800 i w czwartki w godz. od 1100 – 1300.

NT

 Jeśli jesteś ofiarą przemocy lub stykasz się z przemocą zarówno w rodzinie jak i w grupie rówieśniczej – ZADZWOŃ!!!

 Jeśli jesteś nauczycielem lub rodzicem i w Twoim otoczeniu ktoś doświadcza przemocy – ZADZWOŃ!!!

Terapeuci z Poradni udzielą Ci wsparcia i podpowiedzą,  gdzie zwrócić się o pomoc. 

wtorek: 1600 – 1800

czwartek: 1100 – 1300

 

Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole

 

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do naszego przedszkola do zapoznania się z zasadami korzystania z systemu iPrzedszkole.  Proszę kliknąć w poniższy link:

Regulamin

 

Opłata za wyżywienie - ważne!


Z dniem 3 kwietnia 2018r. zmieniają się zasady płatności za wyżywienie. Opłaty za dany miesiąc płatne są "z dołu" do 15 dnia miesiąca następnego na numer konta 92 1240 2744 1111 0000 3991 5102 lub bezpośrednio w kasie Samorządowego Centrum Usług Wspólnychw Tarnobrzegu przy ul. T. Kościuszki 30.

Opłaty za miesiąc kwiecień prosimy dokonywać od 1 do 15 maja z uwzględnieniem odpisów.


Prosimy o dokonywanie wpłat w terminie.

Rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2018/2019

odbywa się drogą elektroniczną na stronie:

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnobrzeg

Trwa rekrutacja uzupełniająca

Terminy rekrutacji

Serdecznie zapraszamy do naszej placówki!

 

Realizujemy program Chronimy Dzieci

Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu przez naszą placówkę oznacza, że: 

  • posiadamy ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  •  chronimy dane osobowe i wizerunek dziecka
  •  dbamy o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  •  posiadamy ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • jesteśmy sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • jesteśmy przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  •  oferujemy dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Drogi Rodzicu zapoznaj się z nastepującymi dokumentami:

Regulamin programu Chronimy dzieci

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Przedszkolu Nr 1 w Tarnobrzegu

Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - zadanie publiczne "Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty realizuących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą".

Organizator
Partner strategiczny
 

 


https://chronimydzieci.pl/

 

 

Regulamin korzystania ze stołówki Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu

 

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

Od 1 września 2013r. opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. 2013 poz. 827/, oraz Uchwała Nr XI/136/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Tarnobrzeg.

Zgodnie z tą ustawą przedszkole zapewnia pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki od godz.8:00 do 13:00. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa powyżej ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi sumę iloczynów tej opłaty oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad pięć godzin, ze wszystkich dni obecności dziecka w danym miesiącu.

Stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie wynosi 5,00 zł.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać za dany miesiąc od 1 do 15 następnego miesiąca (np. za kwiecień - od 1 do 15 maja) na numer konta
92 1240 2744 1111 0000 3991 5102
lub bezpośrednio w kasie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu przy ul. T. Kościuszki 30.


Prosimy o dokonywanie wpłat w terminie.

W okresie wakacyjnym odpłatność pobierana jest tylko za dzieci uczęszczające na dyżur.

 

 

zmiana godzin - deklaracja (do pobrania)

Poniżej podajemy kontakt do tarnobrzeskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 

www.poradnia.tarnobrzeg.pl  

Drodzy Rodzice prosimy zapoznać się z  naszą koncepcją:

Koncepcja pracy Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu